بایگانی و مدارک پزشکی

 نام: سمیه

    نام و نام خانوادگی: حسین خانی

    سمت: مسئول مدارک پزشکی

 مشاهده cv

 
شرح وظایف

 
مجموعه فرآیندهای بیمارستان

 
اصول کلی مستند سازی فرم های پروندهای پزشکی

آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:  (34225381 - 2)(28)(98+)
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15