روابط عمومی
  نام: رضا

       نام خانوادگی: جباربیگی

      
      سمت : مسئول روابط عمومی

 مشاهده cv


 شرح وظایف واحد روابط عمومی


 روابط عمومی چیست؟


 تاریخچه روابط عمومی


 
آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:  (34225388)(28)(98+)
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15