انبار و اموال

 نام: سعید

     نام خانوادگی: انصاری

    سمت: مسئول انبار بیمارستان
 


 نام: جمشید
 
     نام خانوادگی: احمدی

     سمت: مسئول اموال بیمارستان
 

آدرس پستی : بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)

تلفن تماس:   (34225381 - 2)(28)(98+)

فکس:  (34225386)(28)(98+)

پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir

ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15