بهداشت محیط

  نام: 
   
      نام خانوادگی: 
   
     سمت : مسئول بهداشت محیط

  مشاهدهcv

 شرح وظایف واحد بهداشت محیط

 شرح وظایف واحد رخشویخانه

 شرح وظایف مسئول خدمات

 شرح وظایف مسئول زباله

 شرح وظایف خدمات

 فلوچارت تفکیک زباله

 دستورالعمل تفکیک زباله

 فلوچارت گند زدایی اتاق عمل

 دستورالعمل نحوه استفاده از سایاسپ - اچ ای

 دستورالعمل نحوه استفاده از سایاسپت - اچ پی

 فلوچارت گندزدایی همه بخش های بیمارستان

 آموزش بهداشت محیط بیمارستان

 گند زدایی بیمارستان

 سایپرمترین 10% (کمین مایع)

 سم دیازینون 1

 سم دیازینون 2

 سم فاکورات 1

 سم فاکورات 2

 

آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:    (34225381 - 2)(28)(98+) داخلی (241)
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15