گالری تصاویر آبان ماه 98
يكشنبه 12 آبان 1398 برگزاری کارگاه استانی پدافند سایبری در نظام سلامت در سالن ستاد شماره 1 دانشگاه
عکاس: سید مهدی حسینی
1398/8/12
10   
1398/8/12 يكشنبه
8   
1398/8/12 يكشنبه
13   
1398/8/12 يكشنبه
15   
1398/8/12 يكشنبه

4   
1398/8/12 يكشنبه
9   
1398/8/12 يكشنبه
12   
1398/8/12 يكشنبه
16   
1398/8/12 يكشنبه

3   
1398/8/12 يكشنبه
1   
1398/8/12 يكشنبه
11   
1398/8/12 يكشنبه
24   
1398/8/12 يكشنبه

2   
1398/8/12 يكشنبه
6   
1398/8/12 يكشنبه
19   
1398/8/12 يكشنبه
23   
1398/8/12 يكشنبه

5   
1398/8/12 يكشنبه
20   
1398/8/12 يكشنبه
17   
1398/8/12 يكشنبه
22   
1398/8/12 يكشنبه

7   
1398/8/12 يكشنبه
14   
1398/8/12 يكشنبه
18   
1398/8/12 يكشنبه
21   
1398/8/12 يكشنبه