دوشنبه 2 آذر 1394 برای انجام آزمایش قند خون دو ساعته٬ آیا زمان شروع صرف صبحانه محاسبه می شود یا اتمام آن؟

بعد از شروع صرف اولین لقمه صبحانه ٬ زمان 2 ساعت در نظر گرفته شود.

بيشتر