دوشنبه 2 آذر 1394 چگونه می توان از قیمت آزمایشات و هزینه های مربوطه مطلع شد؟

تمامی قیمت ها بر اساس مصوبات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای بخش خصوصی تنظیم شده و در اغلب موارد مشمول بیمه های مختلف می باشند.

بيشتر