دوشنبه 2 آذر 1394 آیا انجام سزارین به دلخواه بیمار یا بدون اندیکاسیون با بیمه محاسبه می شود؟  سزارین الکتیو یا همان سزارین انتخابی تماماً با بیمه محاسبه نشده و مبلغی بعنوان مابه التفاوت بصورت آزاد علاوه بر فرانشیز بیمه دریافت می شود
بيشتر