دوشنبه 2 آذر 1394 آیا عمل های زیبایی مانند برداشتن خال در تعهد بیمه های پایه می باشند؟ خیر در تعهد بیمه های پایه و تکمیلی نمی باشد.
بيشتر