دوشنبه 2 آذر 1394 آیا برای بیماران تصادفی در صورت داشتن دفترچه بیمه هزینه ها با بیمه محاسبه می شود؟ خیر برای بیماران تصادفی در صورتی که کروکی و گزارش پاسگاه مبنی بر تائید تصادف و یا برگه گزارش اورژانس 115 باشد تمامی هزینه ها بیمار به غیر از هزینه همراه رایگان می باشد.
بيشتر