دوشنبه 2 آذر 1394 زمان ترخیص بیماران چه ساعتی است؟ ترخیص بیماران از ساعت 12 به بعد انجام می شود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر