دوشنبه 2 آذر 1394 آیا بیمه روستائی در زمان ترخیص باید دارای کد ارجاع باشد؟ در صورت داشتن کد ارجاع پرداختی بیمار 3درصد در غیر اینصورت 5 در صد خواهد بود.
بيشتر