دوشنبه 2 آذر 1394 بیمار ما دارای دفترچه بیمه نمی باشد چه کار کنیم؟ با مراجعه به شعبه بیمه سلامت جهت گرفتن دفترچه بیمه سلامت همگانی اقدام نمائید.
بيشتر