شنبه 5 دي 1394 آیا در بیمارستان سونوگرافی انجام میشود؟ سونوگرافی در روزهای یکشنبه و سشنبه در بیمارستان انجام میشود.
بيشتر