شنبه 5 دي 1394 آیا در بیمارستان عکس برداری از کل بدن انجام میشود. عکس برداری توسط واحد رادیولوژی در بیمارستان به صورت 24 ساعته انجام میشود.
بيشتر