شنبه 5 دي 1394 آیا در بیمارستان درمانگاه تغذیه و رژیم درمانی انجام میگیرد؟ درمانگاه تغذیه و رژیم درمانی توسط واحد تغذیه بیمارستان خانم شریعتی کارشناس تغذیه انجام میگیرد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر