چهارشنبه 9 تير 1395 بیماران تصادفی برای سیر تکمیل پرونده خود چه مراحلی را طی نمایند؟  با نامه پاسگاه و نیروی انتظامی تمامی هزینه ها رایگان محسوب خواهد شد.
بيشتر