چهارشنبه 31 شهريور 1395 در بیمارستان واحد رادیولوژی مجهز به دستگاه CR می باشد؟ بله
بيشتر