اطلاعیه های بیمارستان
کنفرانس احیای قلبی ریوی پایه و برقراری راه هوایی

1398/5/20 يكشنبه

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني قزوين

 معاونت آموزشي

کنفرانس احیای قلبی ریوی پایه و برقراری راه هوایی

تاریخ برگزاری : 14/6/98    ساعت :   ( 8 الي 13 )

مکان : سالن اجتماعات  بیمارستان  ولایت  (صدور گواهی منوط به حضور فعال در طول اجرای برنامه خواهد بود)

با اعطای امتیازآموزش مداوم به : متخصصین بیهوشی جراحی عمومی زنان و زایمان داخلی قلب و عروق پزشکان عمومی -کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری اتاق عمل هوشبری مامایی- فوریتهای پزشکی-

 

ثبت نام فقط از طريق سامانه آموزش مداوم به آدرس : ( VCE.qums.ac.ir   قسمت سامانه ها )

شماره حساب  :    43527206   با نک رفاه شعبه علوم پزشکی ( ارائه فيش بانكي جهت شركت در برنامه  الزامي مي باشد )

نسخه قابل چاپ