اطلاعیه های بیمارستان
امکان درخواست تست ABG بدون محدودیت

1398/5/26 شنبه

find پزشکان محترم متخصص

پزشکان محترم عمومی   
  بدینوسیله به اطلاع می رساند دستگاه جدید آنالیز گازهای خونی برای آزمایشگاه خریداری شده و امکان درخواست تست
ABG  بدون محدودیت فراهم شده است. لذا مراتب جهت بهره برداری به حضور ارسال می گردد.

خبر تکمیلی

نسخه قابل چاپ