اطلاعیه های بیمارستان
ارسال نامه اداره امور اقتصادی و دارایی استان در مورد سهام عدالت به کلیه واحد ها

1398/5/27 يكشنبه

         به پیوست نامه آنی و مهم شماره 1/2986/115 تاریخ 26/5/98 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در مورد سهام عدالت در سایر اطلاعات ارسال می گردد، مقتضی است دستور فرمائید موضوع به فوریت در آن مجموعه به اطلاع کلیه کارکنان رسانیده شود.


نسخه قابل چاپ