همایش ها و مناقصه ها
سمینار دو روزه احیاء پیشرفته نوزادان

1398/5/20 يكشنبه

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني قزوين

 معاونت آموزشي

سمینار دو روزه احیاء پیشرفته نوزادان

تاریخ برگزاری : 27/6/98 لغایت 28/6/98   ساعت :   ( 8 الي 13 )

مکان : سالن اجتماعات  بیمارستان  قدس  (صدور گواهی منوط به حضور فعال در طول اجرای برنامه خواهد بود)

با اعطای امتیازآموزش مداوم به : فوق تخصصین اطفال متخصصین بیماریهای کودکان  - دکترا مامایی - کارشناسی ارشد ، کارشناسی پرستاری کارشناسی و کارشناسی ارشد مامایی -

ثبت نام فقط از طريق سامانه آموزش مداوم به آدرس : ( VCE.qums.ac.ir   قسمت سامانه ها )

شماره حساب  :    43527206   با نک رفاه شعبه علوم پزشکی ( ارائه فيش بانكي جهت شركت در برنامه  الزامي مي باشد )    

نسخه قابل چاپ