کمیته ها و بازدیدها
برنامه کمیته های مرداد ماه 98

1398/4/25 سه‌شنبه

برنامه کمیته های مرداد ماه 98

دبیر کمیته

عنوان کمیته

تاریخ

خانم احمدزاده

مرگ و میر، عوارض، اسیب شناسی و نسوج، مرگ پری ناتال

07/05/98

خانم رامندي

مرگ كودكان 1-59 ماهه

خانم حسين خاني

مديريت اطلاعات سلامت

خانم دکتر زراعتکار و خانم مهندس روغنی

اقتصاد درمان و دارو درمان و تجهیزات پزشکی

خانم رامندی

اورژانس،تریاژ،تعیین تکلیف

16/05/98

خانم جهانبخشی و خانم آقاجانی

کنترل عفونت و بهداشت محیط

آقای چلمبری

مدیریت خطرو حوادث

خانم بذری

احیا نوزادان،

نسخه قابل چاپ