اخبار
مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در پایگاه Scientific World Index نمایه شد.
مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین مورخ 10 Oct 2017 در پایگاه Scientific World Index   نمایه شد.این پایگاه امکان دسترسی به مجلات با زبان های مختلف را در تمامی حوزه های علمی (علوم پزشکی، علوم مهندسی ، علوم انسانی) برای پژوهشگران فراهم می کند و امکان مشاهده پذیری مقالات مجلات پژوهشی را افزایش می دهد.

لینک مشاهده صفحه مجله در پایگاه