رویداد ها

در دانشکده پزشکی قزوین

کارگاه اعتباربخشی برنامه ای آموزش علوم پایه و دستیاری تخصصی برگزار شد

با توجه به شروع فرآیند اعتبار بخشی آموزش علوم پایه پزشکی و دستیاری تخصصی و ضرورت تشکیل کمیته های خود ارزیابی در دانشکده پزشکی، کارگاهی به منظور آشنایی با اهداف و نحوه انجام اعتباربخشی، روز 30 دی 1398 در سالن ابن سینا دانشکده پزشکی برگزار شد.

در این کارگاه، دکتر سید امیر فرزام، رئیس دانشکده پزشکی، دکتر سیامک یعقوبی، معاون آموزشی علوم بالینی دانشکده پزشکی، دکتر احسان عالی، معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی، دکتر زهره یزدی، مسئول دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده، دکتر عباس علامی، معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزشی و درمانی مستقل بوعلی سینا، دکتر مدیریان، مسؤول مرکز شبیه سازی و آموزش مهارت های بالینی دانشگاه، محمد هاشم کیایی، معاون اداری و مالی دانشکده و کارشناسان حوزه های کمیته اعتباربخشی دانشکده حضور داشتند.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر