مناقصه و مزایده

اسناد مناقصه طبخ و توزیع غذا با مواد

1398/2/22 يكشنبه

مناقصه گران جهت خرید اسناد مناقصه طبخ و توزیع غذا با مواد این دانشگاه شامل مراکز آموزشی درمانی شهیدرجایی ، قدس ، کوثر ، بوعلی ، ولایت و بیمارستان شفای تاکستان ( درقالب 6 مناقصه جدا ) به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 آدرس  :     http://setadiran.ir  سامانه تدارکات الکترونیک دولت

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر