اخبار
آموزش به والدین کودکان زیر 5 سال در بویین زهرا با جدیت بیشتری ادامه می یابد کمیته شهرستانی ترویج تغذیه با شیر مادر در شبکه بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا تشکیل شد در روز دوشنبه 30 مرداد 96 کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر شهرستان بویین زهرا در روز دوشنبه 30 مرداد 96 کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر شهرستان بویین زهرا با حضور اعضاء کمیته تشکیل شد.
در این نشست ابتدا فاطمه ایمانی کارشناس برنامه شیر مادر گزارشی از نتایج بازدید فصلی از بیمارستان دوستدار کودک امیرالمومنین (ع) را به صورت نقاط قوت و ضعف ارائه و سپس شاخصهای مقایسه ای مصرف شیرمصنوعی در کودکان زیر یکسال سه ماهه اول سال 95 و سه ماهه اول سال 96 مقایسه و توسط اعضاء تجزیه تحلیل شد.
در ضمن کمیته مرگ کودکان 59-1 ماهه نیز در همین تاریخ برگزار شد. در این کمیته موارد مرگ کودکان از ابتدای سال تا سیم مردادماه سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کبری برچلو کارشناس فوت کودکان بویین زهرا به بیان موارد وعلل مرگ کودکان شهرستان بویین زهرا در سال 96 پرداخت و افزود: در تمامی جوامع، کودکان از آسیب پذیرترین افراد در برابر حوادث هستند. کودکان قادر به درک خطرات پیرامون خود نبوده و در برابر بسیاری از خطرها، آسیب پذیری بیشتری دارند. والدین و کارکنان بهداشتی نقش مهمی در تامین، حفظ و ارتقای سلامت و ایمنی کودکان دارند. بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از حوادث غیر ترافیکی در کودکان مربوط به غرق شدگی، بسته شدن راه های تنفسی با مواد جامد و نیمه جامد، سوختن با مواد داغ و شعله، مسمومیت اتفاقی با مواد یا داروها، سقوط از ارتفاع، خفگی در نتیجه گاز و دود و نیش خزنگان، حشرات و گیاهان سمی می باشد.
گفتنی است در این کمیته با توجه به اهمیت نقش آموزش در پیشگیری از سوانح و حوادث در کاهش مرگ کودکان، مصوب شد پرسنل ارائه دهنده خدمت در زمینه آموزش به والدین دارای کودک زیر 5 سال با جدیت بیشتری تلاش نمایند. 
 
بيشتر