اخبار
ارزش و احترام به همسر: ضرورت زندگی شاد و موفق همه دوست دارند که دیگران برای شخصیت، نظرات و نیازهایشان ارزش و احترام قائل شوند. همه دوست دارند که دیگران برای شخصیت، نظرات و نیازهایشان ارزش و احترام قائل شوند. هنگامی که این احساس، بویژه از سوی همسر، برآورده نمی شود، فرد اعتماد به نفس خود را از دست می دهد. احساس بی ارزش بودن می کند و به آدمی بهانه گیر تبدیل می شود.
محمدحسین کرمی کارشناس ارشد روانشناسی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی بویین زهرا در بین جمعی از  زوج ها و جوانان آماده به ازدواج با بیان مطلب فوق افزود: نتیجه این رفتار، نمایان شدن احساس ضعف و نهایتا بی اعتباری فرد است. پس ازآن، وی برای دفاع از خود با شیوه سرزنش و انتقاد به همسرش حمله می کند. پس از این حمله و جدال، جنگ سرد آغاز می شود. در این مرحله فرد آسیب دیده که نیاز ها و انتظاراتش به نوعی برآورده نشده است برای فرار از احساسات صدمه دیده خود و تلاش برای بهبود آن، اعتماد به نفس و شخصیت همسر خود را تضعیف می نماید و موارد گوناگونی را به او تحمیل می کند یا نسبت می دهد.
وی ادامه داد: همانطور که می بینید رفتار نادرست زن یا شوهر و بالعکس، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، نهایتا به سوی خود او باز می گردد. این روند تا زمانی که یکی از همسران و یا هردو با درایت و بهره گیری از مهارت های ارتباط موثر، آن را متوقف  نکند ادامه می یابد و حتی بدتر می شود.
در پایان این کارشناس با تاکید بر احترام متقابل از طرف زن و شوهر خاطر نشان کرد: در کنار احترام به یگدیگر، شناخت عمیق از همسر، پذیرش یگدیگر و اعتماد و صداقت از بخش های اساسی تشکیل دهنده عشق سالم و زندگی موفق می باشند.
شایان ذکر است این نشست آموزشی به منظور هفته ازدواج سالم در روز دو شنبه ششم شهریور 96در مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی بویین زهرا تشکیل شد.
 
بيشتر