اخبار
نشست کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع بویین زهرا با موضوع «مداخلات ارگونومی در محیط کار » وضعیت هاي نامناسب بدنی فرد در حین انجام کار از ریسک فاکتور های  مهم در ايجاد بسياري از اختلالات اسکلتي-عضلاني ناشی از کار می باشند. از جمله ریسک فاکتور های مهم دیگر مي توان به نيرو، فرکانس، حرکات تکراری و مدت زمان انجام کار اشاره نمود.
همچنین حمل دستی بار  از مهم ترین وظایف شغلی می باشد که تقریباً در کلیه مشاغل به نوعی وجود داشته و هر روز در حال انجام می باشند. مشاغل حمل دستی بار بخش قابل توجهی از آسیب ها و  بیماریهای ناشی از کار، حوادث شغلی و نیز غرامت سالانه پرداختی به کارگران را تشکیل می دهند.
تا به امروز روشهای مختلفی جهت ارزیابی خطر بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی ارائه گردیده است. روش هایی همچون OWAS، RULA، REBA، QEC،ROSA از جمله شناحته شده ترین روش های ارزیابی وضعیت بدن در حین کار و روشهایی همچون ART، WISHA، NIOSH، ARBOUW، Man TRA وKIM از جمله مهم ترین روشهای ارزیابی حمل دستی بار می باشند.
واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت– درمان شهرستان بویین زهرا نیزدر راستای پیشبرد طرح ارگونومی در روز دوشنبه 13 اردیبهشت 96اقدام به برگزاری یک نشست آموزشی با عنوان مداخلات ارگونومی در محیط کار  نمود.
در این کارگاه آموزشیمهندس اصغر پایون  کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای  و کارشناس ارشد ارگونومی علاوه بر ارائه روش های مداخله ای موثر در محیط کار؛ یکی از روش های ارزیابی ارگونومی فیزیکی که در مداخلات ارگونومی تاثیر بسیار مناسبی داشته و نتایج روش مذکورو مداخلات مرتبط ارتباط معنا داری با کاهش اختلالات اسکلتی –عضلانی علی الخصوص کمرد درد دارد تحت عنوان روش ارزیابی حمل دستی بار NIOSHرا نیز آموزش داد.
وی در ادامه با معرفیفرم های ارزیابی ارگونومی مصوب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، بر اهمیت شناسایی و ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی، اقدامات اصلاحی ریسک فاکتورهای ارگونومیکیو نیز آموزش شاغلین تأکید کرد.
در پایانکارشناسان بهداشت حرفه ای از اقدامات اصلاحی ارگونومیکی صورت پذیرفته در خطوط تولید شرکت پاکنام بازدید کردند.
یادآور می شود این نشست با حضور 20 تن از کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع شهرستان بویین زهرا، در محل شرکت پاکنام تشکیل شد.
 
بيشتر