اخبار
چه انتظارا ت و توقعاتی هرگز برآورده نمی شود؟ اکثر ازدواج ها با روابط عاشقانه آغاز می شوند. زوج ها وقتی ازدواج می کنند آگاهی سطحی اکثر ازدواج ها با روابط عاشقانه آغاز می شوند. زوج ها وقتی ازدواج می کنند آگاهی سطحی و اندکی از نیازها و انتظارات خود ویکدیگر دارند.در طول زندگی مشترک،نیازها و انتظارات مهم جلب توجه می کنند.در اکثر موارد،بسیاری از نیازها و انتظارات ناشناخته باقی می مانند وسب ایجاد اختلافات زناشویی می شوند.اگرچه تعدادی از این انتظارات،واقع بینانه نیستند،اما بیان آنها تاثیر زیادی در بهبود زندگی زناشویی ایفا می کند.
محمدحسین کرمی کارشناس ارشد روانشناسی مرکز خدمات جامع سلامت شهربویین زهرا در بین جمعی از جوانان آماده به ازدواج این شهر با بیان مطلب فوق افزود:برخی از انتظارت و توقعات هرگز نمی توانند برآورده شوند. دانستن آن ها از این جهت مهم است که باعث واقع بینانه شدن توقعات و پرهیز از موارد غیرواقعی می شود.یکی ازاین انتظاراتاین است که "همسرم باید ذهنم را بخواند"،چنین انتظاری را بیشترافراد خودخواه به زبان می آورند:"اگر همسرم مرا دوست دارد،باید ذهنم را بخواند،به نیازهایی که دارم پی ببرد وآنها را برآورده کند."چنین انتظاری ممکن است برای شما جذاب باشداما غیرواقعی است.
وی در ادامه به مورد دیگری از انتظارات غیرمنقطی اشاره و ادامه داد:" همسرم باید گفته های من را اجرا کند."،ممکن است شما از همسر خود بخواهید"باید این طور که من می گویم فکر و عمل کنیم"حتی ممکن است در اکثر مواردگفته های شما درست باشد،ولی چنین درخواستیهمسرشما را به یک فرد فاقد تصمیم و اختیار تبدیل می کند.تا موقعی که چنین توقعاتی از همسر خود داشته باشید،زندگی شما رشد نخواهد کرد."وجود تفاوت به معنای بروز مشکل است" یکی دیگر از انتظارات غیرمنطقی است. برخی از زوج هاوقتی وارد زندگی مشترک می شوند و به تفاوت ها پی می برندممکن است آن را به عنوان یک شکست تلقی کنند.آن ها ممکن است تصور کنند که این تفاوت هابه معنی بروز مشکلات زناشویی درآینده است.در صورتی که تفاوت در سطوح مختلف، میان تمامی همسران وجود دارد.
درپایان سوالاتی فراخور موضوع نشست طرح گردید و جوایزی به مخاطبین  اهدا شد.
گفتنی است این نشست آموزشی به منظور هفته ازدواج سالم در روز سه شنبه 14 شهریور 96در مرکز خدمات جامع سلامت شهر  بویین زهراتشکیل شد.
 
بيشتر