پرسنل
نرگس شلویری
1394/9/25 چهارشنبه   نرگس شلویری
 
سمت  مدیر گروه سلامت جمعیت و خانواده - کارشناس مسئول سلامت میانسالان
 
تلفن محل كار  02833690433
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس