کارکنان

 


 

نام و نام خانوادگی: شهرزاد غلامی

سمت: مسئول علم سنجی

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس داخلی و مستقیم:  2665 - 33357039

  شرح وظایف 

نام و نام خانوادگی: مهسا جفت یار

سمت: کارشناس علم سنجی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: بهداشت عمومی

شماره تماس داخلی و مستقیم:  2666 - 33357039

  شرح وظایف
نام و نام خانوادگی: ساره جلالی

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:  مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) / مدیریت فناوری اطلاعات ( منابع اطلاعاتی )

شماره تماس داخلی و مستقیم:  2652 - 33357039

شرح وظایف