معرفی

نام و نام خانوادگی: شهرزاد غلامی

سمت: کارشناس علم سنجی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد (دانشجوی دکتری)

رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس داخلی و مستقیم: 2666- 2664 - 33357039

 

لینک شرح وظایف