واحد پذیرش و صندوق بیمارستان امیرالمومنین(ع)

 
نام: صمد
   
    نام خانوادگی: دودانگه

   سمت: مسئول پذیرش و صندوق

 نام: حبیب اله

     نام خانوادگی: بهرامی منفرد

    سمت: متصدی پذیرش و صندوق

 نام:

    نام خانوادگی:

  سمت: 

آدرس پستی : بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)

تلفن تماس:   (34225381 - 2)(28)(98+) داخلی 223

فکس:  (34225386)(28)(98+)

پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir

ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15

1